Tokyo University of Science

1951-1953

Kotaro Honda

1953-1978

Nakagoro Hirakawa

1978-1997

Shigeyoshi Kittaka

1997-1999

Sanjiro Sakabe

1999-2002

Nobuyuki Koura

2002-2012

Takeyo Tsukamoto

2012-2015

Shigeru Nakane

2015-

Kazuo Motoyama

PAGE TOP