Top   >   Back   >   著書 の検索結果 181 件中 6190 件目

Linear and Nonlinear Analysis, vol.7, no.1
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Fumiaki Kohsaka, Tomonari Suzuki, Yasunori Kimura, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2021年 4月
Journal of Nonlinear and Convex Analysis, vol.22, no.1
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Anthony T. Lau, Tanaka Tamaki, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2021年 4月
Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application, vol. 5, no. 1
[ 全著者名 ] Shigeo Akashi, Erdal Karapinar, Jen-Chih Yao
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2021年 4月
Scienticae Mathematicae Japonicae (online version), e-book_84_1
[ 全著者名 ] Hang-Chin Lai, Wataru Takahashi, Anthony To-Ming Lau, Adrian Petrusel, Shigeo Akashi, Hisao Nagao
[ 発行所等 ] International Society for Mathematical Sciences
[ 発行日付 ] 2021年 4月
International Journal of Computer and Software Engineering, vol. 6, issue 1
[ 全著者名 ] Ramon A. Mata-Toledo, Dae-Kyoo Kim, Shigeo Akashi, J.Hemant
[ 発行所等 ] Graphy Publications
[ 発行日付 ] 2021年 4月
Journal of Nonlinear and Convex Analysis, vol.21, no.11
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Anthony T. Lau, Tanaka Tamaki, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2021年 2月
Results in Nonlinear Analysis, vol. 3, no. 4
[ 全著者名 ] Erdal Karapinar, Jen-Chih Yao, Poom Kuman, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2021年 1月
Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application, vol. 4, no. 4
[ 全著者名 ] Erdal Karapinar, Shigeo Akashi, Jen-Chih Yao
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2021年 1月
Journal of Nonlinear and Convex Analysis, vol.21, no.9
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Anthony T. Lau, Tanaka Tamaki, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2020年 12月
Scientiae Mathematicae Japonicae (online version), e-book_83_3
[ 全著者名 ] Hang-Chin Lai, Wataru Takahashi, Anthony To-Ming Lau, Adrian Petrusel, Shigeo Akashi, Hisao Nagao
[ 発行所等 ] International Society for Mathematical Sciences
[ 発行日付 ] 2020年 12月
Linear and Nonlinear Analysis, vol.6, no.3
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Fumiaki Kohsaka, Tomonari Suzuki, Yasunori Kimura, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2020年 12月
Results in Nonlinear Analysis, vol. 3, no. 3
[ 全著者名 ] Erdal Karapinar, Jen-Chih Yao, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2020年 10月
International Journal of Computer and Software Engineering, vol. 5, issue 2
[ 全著者名 ] Ramon A. Mata-Toledo, Dae-Kyoo Kim, Shigeo Akashi, J.Hemant
[ 発行所等 ] Graphy Publications
[ 発行日付 ] 2020年 10月
Far East Journal of Dynamical Systems, vol.33, issue 2
[ 全著者名 ] Shigeo Akashi, K.K. Azad, Peter Giesl, Marco Lenci, Stefano Isola, Yangming Li, Wenxian Shen, Guo Wei, Huaizhong Zhao
[ 発行所等 ] Pushpa Publishing House
[ 発行日付 ] 2020年 10月
Journal of Nonlinear and Convex Analysis, vol.21, no.7
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Anthony T. Lau, Tanaka Tamaki, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2020年 10月
Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application, vol. 4, no. 3
[ 全著者名 ] Erdal Karapinar, Shigeo Akashi, Jen-Chih Yao
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2020年 10月
Proceedings of 2020 Second International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications
[ 全著者名 ] Yuan Yan TANG, Wang Ling, Hee Yong Youn, Han-Chieh Chao,Shigeo Akashi, Kai Qin, Ji Zhang, Wong Ka Chun
[ 発行所等 ] The Association for Computing Machinery (ACM)
[ 発行日付 ] 2020年 9月
Proceedings of the Third International Conference on Data Science and Information Technology 2020
[ 全著者名 ] Shigeo Akashi, Pascal Lorenz, Yong Yue, Xi'an,
[ 発行所等 ] Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
[ 発行日付 ] 2020年 8月
Linear and Nonlinear Analysis, vol.6, no.2
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Fumiaki Kohsaka, Tomonari Suzuki, Yasunori Kimura, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2020年 8月
Journal of Nonlinear and Convex Analysis, vol.21, no.5
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Anthony T. Lau, Tanaka Tamaki, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2020年 8月
Scientiae Mathematicae Japonicae (online version), e-book_83_2
[ 全著者名 ] Hang-Chin Lai, Wataru Takahashi, Anthony To-Ming Lau, Adrian Petrusel, Shigeo Akashi, Hisao Nagao
[ 発行所等 ] International Society for Mathematical Sciences
[ 発行日付 ] 2020年 8月
Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application, vol. 4, no. 2
[ 全著者名 ] Erdal Karapinar, Shigeo Akashi, Jen-Chih Yao
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2020年 7月
Results in Nonlinear Analysis, vol. 3, no. 2
[ 全著者名 ] Erdal Karapinar, Jen-Chih Yao, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2020年 7月
Journal of Nonlinear and Convex Analysis, vol.21, no.3
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Anthony T. Lau, Tanaka Tamaki, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2020年 6月
Linear and Nonlinear Analysis, vol.6, no.1
[ 全著者名 ] Wataru Takahashi, Fumiaki Kohsaka, Tomonari Suzuki, Yasunori Kimura, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] Yokohama Publishers
[ 発行日付 ] 2020年 4月
Far East Journal of Dynamical Systems, vol.33, issue.1
[ 全著者名 ] Shigeo Akashi, K.K. Azad, Peter Giesl, Marco Lenci, Stefano Isola, Yangming Li, Wenxian Shen, Guo Wei, Huaizhong Zhao
[ 発行所等 ] Pushpa Publishing House
[ 発行日付 ] 2020年 4月
Scientiae Mathematicae Japonicae (online version), e-book_83_1
[ 全著者名 ] Hang-Chin Lai, Wataru Takahashi, Anthony To-Ming Lau, Adrian Petrusel, Shigeo Akashi, Hisao Nagao
[ 発行所等 ] International Society for Mathematical Sciences
[ 発行日付 ] 2020年 4月
Results in Nonlinear Analysis, vol. 3, no. 1
[ 全著者名 ] Erdal Karapinar, Jen-Chih Yao, Poom Kuman, Shigeo Akashi
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2020年 4月
Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application, vol. 4, no. 1
[ 全著者名 ] Shigeo Akashi, Erdal Karapinar, Jen-Chih Yao
[ 発行所等 ] DergiPark Academik https://dergipark.org.tr/en/
[ 発行日付 ] 2020年 4月
International Journal of Computer and Software Engineering, vol. 5, issue 1
[ 全著者名 ] Ramon A. Mata-Toledo, Dae-Kyoo Kim, Shigeo Akashi, J.Hemant
[ 発行所等 ] Graphy Publications
[ 発行日付 ] 2020年 4月
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next