Top   >   Back   >   著書 の検索結果 3 件中 13 件目

刺激応答性高分子ハンドブック
[ 全著者名 ] 今堀龍志
[ 発行所等 ] エヌ・ティー・エス
[ 発行日付 ] 2018年 12月
Designed Molecular Space in Material Science and Catalysis
[ 全著者名 ] Yohei Haketa, Hiromitsu Made, Tomoki Ogoshi, Takahiro Kakuta, Tada-aki Yamagishi, Seiji Shirakawa, Shoichi Shimizu, Takashi Murase, Yoshihiro Sohtome, Kazuo Nagasawa, Mikiko Sodeoka, Takumi Furuta, Naoya Kumagai, Masakatsu Shibasaki, Yuuya Nagata, Michinori Suginome, Yoshinori Takashima, Yuichiro Kobayashi, Motofumi Osaki, Akira Harada, Tatsushi Imahori, Ryosuke Miyake
[ 発行所等 ] Springer Singapore
[ 発行日付 ] 2018年 10月
Acid Catalysis in Modern Organic Synthesis Eds. Yamamoto, H. / Ishihara, K.
[ 全著者名 ] Tatsushi Imahori
[ 発行所等 ] WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
[ 発行日付 ] 2008年 10月
Previous | 1 | Next