Top   >   Back   >   学術論文・プロシーディングス・著作 の検索結果 7 件中 17 件目

GLO 1 and PKCλ Regulate ALDH1-positive Breast Cancer Stem Cell Survival
[ 全著者名 ] HITOMI MOTOMURA, SHOMA TAMORI, MASA-AKI YATANI, AYANO NAMIKI, CHOTARO ONAGA, AYAKA OZAKI, RYOKO TAKASAWA, YASUNARI MANO, TSUGUMICHI SATO, YASUSHI HARA, KEIKO SATO, XIONG YUYUN, YOHSUKE HARADA, TAKEHISA HANAWA, SEI-ICHI TANUMA, KAZUNORI SASAKI, SHIGEO OHNO and KAZUNORI AKIMOTO
[ 掲載誌名 ] ANTICANCER RESEARCH
[ 掲載年月 ] 2021年 12月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
Glyoxalase 1 and protein kinase Cλ as potential therapeutic targets for late-stage breast cancer
[ 全著者名 ] HITOMI MOTOMURA, AYAKA OZAKI, SHOMA TAMORI, CHOTARO ONAGA, YUKA NOZAKI, YUKO WAKI, RYOKO TAKASAWA, KAZUMI YOSHIZAWA, YASUNARI MANO, TSUGUMICHI SATO, KAZUNORI SASAKI, HITOSHI ISHIGURO, YOHEI MIYAGI, YOJI NAGASHIMA, KOUJI YAMAMOTO, KEIKO SATO, TAKEHISA HANAWA, SEI-ICHI TANUMA, SHIGEO OHNO and KAZUNORI AKIMOTO
[ 掲載誌名 ] Oncology Letters
[ 掲載年月 ] 2021年 5月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
High SLC20A1 Expression Is Associated With Poor Prognoses in Claudin-low and Basal-like Breast Cancers
[ 全著者名 ] CHOTARO ONAGA, SHOMA TAMORI, HITOMI MOTOMURA, AYAKA OZAKI, CHIKA MATSUDA, IZUMI MATSUOKA, TAKUMA FUJITA, YUKA NOZAKI, YASUSHI HARA, YOHEI KAWANO, YOHSUKE HARADA, TSUGUMICHI SATO, YASUNARI MANO, KEIKO SATO, and KAZUNORI AKIMOTO
[ 掲載誌名 ] ANTICANCER RESEARCH
[ 掲載年月 ] 2021年 1月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
High PKCλ expression is required for ALDH1- positive cancer stem cell function and indicates a poor clinical outcome in late-stage breast cancer patients
[ 全著者名 ] Yuka Nozaki☯, Hitomi Motomura☯, Shoma Tamori☯, Yumiko Kimura, Chotaro Onaga, Shotaro Kanai, Yuka Ishihara, Ayaka Ozaki, Yasushi Hara, Yohsuke Harada, Yasunari Mano, Tsugumichi Sato, Keiko Sato, Kazunori Sasaki, Hitoshi Ishiguro, Shigeo Ohno, Kazunori Akimoto
[ 掲載誌名 ] PLoS One
[ 掲載年月 ] 2020年 7月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
High Expression of c-Met , PKCλ and ALDH1A3 Predicts a Poor Prognosis in Late-stage Breast Cancer
[ 全著者名 ] HITOMI MOTOMURA, YUKA NOZAKI, CHOTARO ONAGA, AYAKA OZAKI, SHOMA TAMORI, TAKA-AKI SHIINA, SHOTARO KANAI, CHIHIRO OHIRA, YASUSHI HARA, YOHSUKE HARADA, RYOKO TAKASAWA, TAKEHISA HANAWA, SEI-ICHI TANUMA, YASUNARI MANO, TSUGUMICHI SATO, KEIKO SATO and KAZUNORI AKIMOTO
[ 掲載誌名 ] ANTICANCER RESEARCH
[ 掲載年月 ] 2020年 1月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
Glyoxalase 1 gene is highly expressed in basal-like human breast cancers and contributes to survival of ALDH1-positive breast cancer stem cells
[ 全著者名 ] Shoma Tamori, Yuka Nozaki, Hitomi Motomura, Hiromi Nakane, Reika Katayama, Chotaro Onaga, Eriko Kikuchi, Nami Shimada, Yuhei Suzuki, Mei Noike, Yasushi Hara, Keiko Sato, Tsugumichi Sato, Kouji Yamamoto, Takehisa Hanawa, Misa Imai, Ryo Abe, Atsushi Yoshimori, Ryoko Takasawa, Sei-Ichi Tanuma and Kazunori Akimoto
[ 掲載誌名 ] Oncotarget
[ 掲載年月 ] 2018年 11月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
Correlation between c-Met and ALDH1 contributes to the survival and tumor-sphere formation of ALDH1 positive breast cancer stem cells and predicts poor clinical outcome in breast cancer
[ 全著者名 ] Yuka Nozaki, Shoma Tamori, Masahiro Inada, Reika Katayama, Hiromi Nakane, Osamu Minamishima, Yuka Onodera, Makoto Abe, Shota Shiina, Kei Tamura, Daichi Kodama, Keiko Sato, Yasushi Hara, Ryo Abe, Ryoko Takasawa, Atsushi Yoshimori, Nariyoshi Shinomiya, Sei-ichi Tanuma and Kazunori Akimoto
[ 掲載誌名 ] GENES & CANCER
[ 掲載年月 ] 2017年 8月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
Previous | 1 | Next